Informatie // Colofon & Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Radio Brasa sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Op de diverse sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De verschillende redacties bekijken de berichten die naar fora et cetera gestuurd voren nimmer vooraf, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Radio Brasa is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers zoals bijvoorbeeld op fora geplaatst. Berichten die oproepen tot geweld of op andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden worden zo spoedig mogelijk na constatering daarvan verwijderd. Radio Brasa distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze Website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Radio Brasa of haar licentiegevers. Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van de Website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Radio Brasa en/of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Materiaal van derden wordt uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden gebruikt. Mocht u, ondanks de door Radio Brasa in acht genomen zorgvuldigheid, menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal dat op deze internet-pagina gebruikt wordt, dan verzoeken wij u Radio Brasa hiervan in kennis te stellen.

(advertentie)